Stefna og verklagsreglur

Stefna Háskóla Íslands í málefnum fatlaðra

1. Markmið
Markmið Háskóla Íslands er að skapa fötluðum stúdentum og starfsfólki þau skilyrði sem gerir þeim kleift að taka virkan þátt í háskólastarfinu. Samkvæmt stefnu þessari er fötlun skilgreind í sinni víðustu merkingu og tekur til hreyfi- og skynhamlana, andlegra veikinda, sértækra námsörðugleika og tímabundinna líkamlegra og sálrænna vandamála sem áhrif hafa á athafnir daglegs lífs. Stefnan tekur einnig til almennings sem sækir opinbera viðburði á vegum skólans.

Markmið stefnunnar er:

  • að fatlað starfsfólk og stúdentar hafi aðgang að viðeigandi stuðningi og gerðar séu breytingar sem miða að því að gera þeim kleift að taka virkan þátt í háskólastarfinu
  • að skoðanir einstakra stúdenta og starfsfólks séu ávallt teknar til greina þegar þarfir þeirra eru metnar
  • að þeir sem vinna með fötluðum, hvort sem um er að ræða vinnufélaga, kennara eða stúdenta, fái nauðsynlegar upplýsingar og fræðslu
  • að stúdentum og starfsfólki sem verður fyrir áfalli sem leiðir til fötlunar sé gert kleift að halda áfram að stunda þá vinnu eða það nám sem það valdi sér
  • að fatlaðir geti tekið þátt í opinberum samkomum sem haldnar eru á háskólasvæðinu
  • að háskólasvæðið sé aðgengilegt og öruggt fyrir fatlaða með þeim takmörkunum sem eldri byggingar setja

2.  Ráð um málefni fatlaðra
Háskólaráð skipi ráð sem hafi yfirumsjón með málefnum fatlaðra í Háskóla Íslands í umboði rektors og háskólaráðs. Ráðið verði skipað fulltrúum eftirtalinna aðila: Rekstrar- og framkvæmdasviðs, kennslusviðs, starfsmannasviðs, Stúdentaráðs, fastráðinna kennara og skrifstofustjóra deilda. Þá sitja tveir fulltrúar frá NSHÍ í ráðinu, skrifstofustjóri og faglegur ábyrgðaraðili um málefni fatlaðra. Jafnréttisfulltrúi stýrir ráðinu og lögfræðingur Háskólans verður því innan handar um ráðgjöf. 

3. Ábyrgð og framkvæmd
Deildaforsetar, skoraformenn, forstöðumenn stofnana, skrifstofustjórar deilda og framkvæmdastjórar stjórnsýslusviða bera ábyrgð á að einstökum ákvæðum stefnunnar sé framfylgt en endanleg ábyrgð á framkvæmd hennar hvílir á yfirstjórn Háskólans, þ.e. háskólaráði og rektor.

Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands hefur umsjón með málefnum fatlaða stúdenta og leggur til úrræði á grundvelli faglegs álits sérfræðings og fylgir eftir framkvæmd úrræða í samvinnu við þá aðila sem málið varðar. Framkvæmda- og rekstrarsvið Háskólans ber ábyrgð á umbótum í aðgengismálum á háskólasvæðinu, innan bygginga og utan, forgangsraðar verkefnum og leggur fram áform um úrbætur.  Framkvæmda- og rekstrarsvið skal auk þess tryggja að aðgengi fatlaðra sé haft í huga við hönnun nýbygginga.

Yfirmenn sviða, stofnana og deilda eru hvattir til að kynna starfsfólki stefnuna, sérstaklega þær reglur sem henni fylgja.

4. Áföll á námstíma
Háskólinn skal gera viðeigandi ráðstafanir til þess að tryggja að stúdentum sem verða fyrir áfalli sem leiðir til fötlunar eða sértækra námsörðugleika meðan á námi stendur verði gert kleift að ljúka náminu með sama stuðningi og öðrum fötluðum stúdentum stendur til boða.

5. Önnur þjónusta
Háskólinn stefnir að því að tryggja öllum stúdentum og starfsfólki sem jafnastan aðgang að þeirri þjónustu sem háskólastofnanir og skrifstofur skólans veita. Hér er til að mynda átt við þjónustu deildarskrifstofa, nemendaskrár, alþjóðaskrifstofu háskólastigsins og Landsbókasafns-háskólabókasafns. Þá er stefnt að því að gera upplýsingar á heimasíðu Háskólans aðgengilegar blindum og sjónskertum.

Jafnréttisáætlun Háskóla Íslands 2013-2017

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is